OBSŁUGA DODATKOWYCH POSTĘPOWAŃ

OBSŁUGA SPRAW KARNYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI DŁUZNIKA NA SZKODĘ KLIENTA

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w sprawach karnych, przekazanych przez Klientów dotyczących działań dłużnika na szkodę Klienta (oszustwo, przywłaszczenie, wyzbycie się majątku w celu uniemożliwienia egzekucji).

W ramach obsługi spraw karnych Kancelaria podejmuje następujące czynności:

  • Złożenie do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kancelaria w ramach obsługi spraw dokonuje analizy prawnej przekazanych dokumentów, w szczególności pod kątem oceny czy doszło do popełnienia przestępstwaoraz składa do właściwego organu ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dodatkowo Kancelaria nadzoruje czynności prowadzone przez organ ścigania w toku postępowania oraz podejmuje działania niezbędne dla właściwego przebiegu sprawy.

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa/dochodzenia Kancelaria składa do właściwego organu zażalenie na wyżej wymienione postanowienie.

  • Uzyskanie klauzuli wykonalności na wyroku skazującym.

Kancelaria, w ramach obsługi spraw, kieruje wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi, w którym orzeczono obowiązek zapłaty pieniędzy na rzecz Klienta oraz sprawuje nadzór nad postępowaniem sądowym.

  • Skierowanie sprawy do właściwego Komornika Sądowego.

Kancelaria, w imieniu Klienta przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i kieruje go do właściwego Komornika Sądowego. Kancelaria wykonuje stały monitoring sprawy, będącej w obsłudze na etapie komorniczym do uzyskania postanowienia kończącego postępowanie egzekucyjne.