Etapy postępowania windykacyjnego

ETAP PRZEDSĄDOWY

Działania windykacyjne na etapie przedsądowym obejmują:

  • Negocjacje z dłużnikami w celu ustalenia warunków spłaty i doprowadzenie do dobrowolnej zapłaty należności poprzez nawiązanie pisemnego, telefonicznego lub osobistego kontaktu pozwalającego uzyskać rzetelną informację o dłużniku i jego sytuacji finansowej.
  • Wysyłanie monitów z propozycją polubownego załatwienia sprawy zgodnie
    z ustalonymi z Klientem warunkami, jak zawarcie ugody i przygotowanie harmonogramu spłat.
  • Kierowanie wezwań do zapłaty pod rygorem wszczęcia postępowania sądowego.
  • Kontrola terminu przedawnienia spraw.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych działań, obejmujący wysyłanie wiadomości SMS, pism informujących o prowadzeniu sprawy przez Kancelarię, wezwań do zapłaty, ilości wykonywanych telefonów, jest każdorazowo przedstawiany przez Kancelarię Klientowi do akceptacji. Pozwala to wypracować indywidualne standardy współpracy
i obsługi spraw.